webmain
mysqladmin
sql

Je doména volná ?

www.
 

Newsletter

Chcete-li dostávat informace o nových i chystaných službách, vyplňte svůj e-mail:

Novinky

16.4.2017
Omlouváme se našim zákazníkům za výpadek způsobený hardwarovou závadou v hostingovém centru H4A.

4.9.2016
Dial Telecom - umístění dalších serverů v housingovém centru.

12.8.2016
AKCE - zdarma realizace platební brány mPeníze Standard při objednání hostingu


Starší novinky

Implementujeme

mpenize.cz

Platim on-line - eKonto
PayPal prevodem z uctu PAYSEC - on-line platba


Pay MUZO
Powered by MUZOČl. I. Základní pojmy1. Poskytovatelem je Procházka Ladislav, Hořátev 300, Hořátev 289 13
2. Uživatelem je jakákoliv právnická osoba, nebo jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která při respektování těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen VOP) uzavře s poskytovatelem smlouvu o poskytování datových telekomunikačních služeb nebo potvrdí na webových stránkách poskytovatele souhlas těmito VOP.
3. Provozem serveru se rozumí úplatné poskytování datových telekomunikačních služeb spočívajících v technické správě domény 2. úrovně (hostingu) nebo virtuálního serveru uživatele na technických prostředcích poskytovatele.

Čl. II. Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele:1. Poskytovatel zajistí na základě uzavřené smlouvy pro uživatele:
- nepřetržitý provoz serveru, na kterém bude provozovaná služba uživatele
- nepřetržitý dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich servisu
- odpovídající technickou podporu a hotline podle typu poskytované služby
- u správce doménového jména zajistí poskytovatel pro uživatele registraci a provoz doménového jména v doméně 2. úrovně.

2. Za účelem poskytování služeb dle Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb se uživatel zavazuje poskytnout poskytovateli nutnou součinnost, zejména při montáži, seřízení, údržbě, doplnění, opravě, úpravě, měření, revizi, demontáži apod. technického zařízení poskytovatele, a to po celou dobu trvání Smlouvy.
3. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování činností dle odst. 2. tohoto článku může dojít k výpadku služeb poskytovaných na základě Smlouvy, případně ke ztrátě dat na používaném zařízení. Uživatel je sám odpovědný za provádění zálohování dat a poskytovatel za ztrátu dat nenese odpovědnost.
4. Uživatel bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých služeb.
5. Uživateli je zakázáno a poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle Smlouvy, jestliže uživatel poruší zákaz a prostřednictvím poskytovatele bude na Internetu:
- nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s právním řádem ČR a platnými mezinárodními úmluvami, jimiž je ČR vázána - propagovat potlačování Ústavou zaručených základních práv a občanských svobod u skupin, jednotlivců nebo národů
- nabízet nebo šířit nezákonný pornografický materiál
- provozovat warez, gamez, crack servery anebo obsah s podobným zaměřením
- provozovat download servery
- provozovat servery nabízející nelegálně získaný software za účelem jeho dalšího prodeje a poskytování tohoto nelegálního software třetím osobám
- provozovat servery zaměřující se na spam
- provozovat servery přetěžující databázové systémy (např. použití nevhodné databáze,špatná indexace dat a pod.)
- umisťovat na síť Internet rasistické informace; informace, které by mohly poškodit dobré jméno poskytovatele, případně jiný materiál, jehož obsah je v rozporu s právním řádem ČR nebo mezinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána
- provozovat servery, které obsahují nadměrné množství hudebních a filmových souborů (mp3, mpeg, avi atd.), a které zároveň slouží především ke stahování těchto souborů
- využívat ftp prostor serveru pro úložiště nadměrného množství dat, která nejsou součástí webové prezentace či aplikace nebo používat tento prostor pro výměnu souborů s třetími osobami
- provozovat servery uživatelů, kteří poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků
- porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví
- provozovat servery, jejichž obsah je v rozporu s dobrými mravy
- používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost sítě Internet
- provozovat jakékoliv servery, jež se i částečně dají zařadit do výše uvedených kategorií, přičemž případné zařazení uživatelova obsahu do některé z výše uvedených kategorií je plně na uvážení poskytovatele.
6. V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci (bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele), odpovídá za škodu, která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla.

Čl. III. Domény1. Správcem doménových jmen v „top level“ doméně je uživatelem zvolená společnost, která má oprávnění provádět registrace domén 2. úrovně (dále jen registrátor), přičemž registrátorem může být i poskytovatel.
2. Uživatel má doménové jméno v doméně 2. úrovně pronajaté do užívání od registrátora. Za tento pronájem doménového jména platí uživatel zvolenému registrátorovi poplatek.
3. Veškerá dispoziční práva k pronajatému a zaplacenému doménovému jménu náleží uživateli, který je oprávněn v rámci pronájmu s daným jménem nakládat dle obchodních podmínek příslušného registrátora domény 2. úrovně.
4. Poskytovatel k doménovému jménu nemá žádné práva, není jeho vlastníkem (dále jen držitel) ani uživatelem. V případě, že poskytovatel je registrátorem, je plátcem domény a může na žádost administrativního kontaktu držitele provádět úkony (popř. změny), k nimž je jako registrátor smluvně oprávněn správcem příslušné „top level“ domény. Pokud poskytovatel není registrátorem, je pouze technickým správce domény.

Čl. IV. Závady, odstávky, reklamace, poruchy1. V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat. Stejně tak poskytovatel za škody neodpovídá v případech uvedených v odst. 2, 6 a 9 tohoto článku.
2. Poskytovatel má právo u každého ze strojů u libovolné služby na plánovanou odstávku k provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržbu či výměnu hardwaru, a to v rozsahu 120 minut měsíčně. Tuto plánovanou odstávku je poskytovatel povinen oznámit na svých internetových stránkách nejpozději 24 hodin před zahájením plánované odstávky.
3. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách. Poskytovatel provede odstávku na dobu nezbytně nutnou k provedení činností dle odstavce 2. tohoto článku.
4. Nevyčerpaná doba z 120 minut měsíčně u plánovaných odstávek se po dobu maximálně tří měsíců sčítá. Součet takto nevyčerpané doby poskytovatel využije v případě složitějších činností spojených s údržbou, opravami a ochranou zařízení poskytovatele.
5. Poskytovatel na svých internetových stránkách uveřejní seznam závažných výpadků a poruch. V případě delší dobu trvajícího výpadku nebo poruchy bude součástí informace i odhad délky výpadku nebo trvání poruchy.
6. Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároků na náhradu ušlého zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb.
7. Uživatel je povinen reklamaci výpadků a poruch uplatnit u poskytovatele písemně ve lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od ukončení, nebo odstranění výpadku.
8. Uživatel nemá právo na slevu z ceny za poskytované služby v souvislosti s výpadkem sítě housingového centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky poskytovatele.
9. Reklamace nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit poskytovateli účtované ceny služeb v plné výši do data jejich splatnosti.
10. Poskytovatel nepřizná slevu z ceny poskytovaných služeb, pokud uživatel nehradí řádně a včas poskytované služby. Pokud poskytovatel v rámci reklamačního řízení přizná uživateli slevu z ceny služeb a uživatel služby nehradí řádně a včas, má poskytovatel právo veškeré své finanční nároky vůči uživateli započíst na přiznanou slevu z ceny služeb.
11. Uživatel odpovídá za škodu, kterou poskytovateli, případně třetím osobám, způsobí zejména tím, že na severu poskytovatele bude spouštět nevhodné a přetěžující skripty snižující rychlost odezvy strojů poskytovatele nebo znemožňující dostupnost třetích osob.
12. Uživatel bere na vědomí, že kromě přiznané slevy z ceny poskytovaných služeb poskytovatel neodpovídá za škody v důsledku neposkytnutí služeb, nebo vadného poskytnutí služeb.

Čl. V. Technické prostředky, správa, bezpečnost1. Z důvodů osvědčené stability a bezpečnosti používá poskytovatel výhradně ověřenou platformu operačního systému UNIX-LINUX. Poštovní, DNS a jednotlivé databázové stroje jsou na oddělených počítačích.
2. Servery jsou spravovány výhradně pracovníky poskytovatele.
3. Servery jsou umístěny v housingovém centru NášNET, s.r.o., které zaručuje:
- propojení kruhovou optickou infrastrukturou (konektivitou)
- stálou (24/7) fyzickou ochranu objektu pracovníky bezpečnostní služby, zajišťující řízený přístup osob dle oprávnění

Čl. VI. Objednávky, smlouvy, platební podmínky1. Uživatel zamýšlené služby objednává u poskytovatele formou uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb. V této Smlouvě se strany dohodnou na předmětu a rozsahu plnění, platebních a dalších podmínkách.
2. Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Způsob účtování jednotlivých služeb poskytnutých uživateli je dán typem služby. Uživatel se zavazuje, že bude respektovat platební podmínky uvedené ve Smlouvě. V této Smlouvě se strany dohodnou na ceně poskytovaných služeb v závislosti na délce fakturačního období, na případných slevách nebo přirážkách, způsobech platby, délce fakturačního období apod.
3. U placených služeb bude poskytovatel fakturovat zálohově předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Na každou platbu poskytovatel vystaví zálohovou fakturu, kterou zašle spolu s informativní výzvou na e-mail uživatele uvedený ve Smlouvě. V den obdržení platby poskytovatel aktivuje uživateli službu a spolu s konfiguračním protokolem zašle na e-mail uživatele daňový doklad – konečnou fakturu. Originál daňového dokladu poskytovatel zašle na adresu uvedenou v objednávce pouze na základě písemné žádosti uživatele s náležitým odůvodněním.
4. Uživatel nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby neposkytnuté v případě předčasného ukončení Smlouvy uživatelem bez uvedení závažného důvodu, kterým je např. neodůvodněné neplnění smluvních podmínek poskytovatelem.
Čl. VII. Trvání a zánik Smluv o poskytování datových telekomunikačních služeb
1. Smlouvu lze uzavřít na dobu určitou, a to na dobu jednoho, dvou, nebo 5 let podle zvolené služby a délky fakturačního období. Dohodou stran lze dobu trvání smluvního vztahu prodloužit na další období.
2. V uzavřené Smlouvě si strany sjednají zkušební dobu, která nesmí přesáhnout tři měsíce. Smlouvu lze na straně uživatele vypovědět nejpozději poslední den této doby za předpokladu, že uživatel splnil všechny své finanční závazky vůči poskytovateli. Při ukončení Smlouvy uživatelem ve zkušební době je uživatel povinen uvést přesné a konkrétní důvody ukončení smluvního vztahu.
3. Výpověď Smlouvy je uživatel povinen zaslat písemně (v elektronické formě) na e-mailovou adresu poskytovatele. Poskytovatel přijetí výpovědi potvrdí uživateli zpětným e-mailem. K odeslání písemného oznámení výpovědi lze využít formuláře zpracovaného poskytovatelem. Písemnou výpověď lze doporučeně odeslat na adresu sídla poskytovatele. V pochybnostech o dnu doručení se má za to, že písemná výpověď byla poskytovateli doručena nejpozději sedmý den po jejím podání na poštu.
4. Pokud si uživatel v průběhu výpovědní lhůty nezmění poskytovatele hostingu (včetně změny DNS záznamu a technického správce), zavazuje se uhradit poskytovatelem vystavenou fakturu na další časové období podle dosud využívané služby.
5. Poskytovatel má právo vypovědět Smlouvu okamžitě, porušuje-li uživatel smluvní, nebo VOP, neplatí-li za odebrané služby, nebo je-li více jak 14 dnů v prodlení s plněním finančních závazků vůči poskytovateli.
6. V případě porušování smluvních podmínek ze strany poskytovatele, má uživatel právo vypovědět uzavřenou Smlouvu s okamžitou platností.
7. Poskytovatel zasílá výpověď uživateli e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě.
8. Pokud si uživatel v době, kterou si na základě zálohové faktury u poskytovatele zaplatil, změní DNS záznam, nebo údaj o technickém správci pro svoji doménu, není poskytovatel povinen nadále poskytovat žádné služby.
9. Hostingové programy FREE a START jsou poskytovány bez technické podpory a garance dostupnosti služby. Tyto programy slouží pouze pro nekomerční účely popř. testování.
10. Pod sankcí smluvní pokuty ve výši sto tisíc korun se obě smluvní strany zavazují, že budou v průběhu smluvního vztahu i po jeho ukončení zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích týkajících se provozu serveru a služeb poskytovaných poskytovatelem. Vedle smluvní pokuty má poškozená strana nárok na náhradu škody, která jí porušením povinnosti mlčenlivosti druhou stranou vznikla. Obě smluvní strany se zavazují, že nebudou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytovat žádné informace třetím osobám. Povolenou výjimkou je uveřejňování marketingových informací poskytovatelem o svých zákaznících, kterých bude použito na webových stránkách poskytovatele a případně v jeho e-mailové korespondenci. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace poskytované na vyžádání orgánům činným v trestním řízení.

Čl. VIII. Registrace uživatelů1. Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a Smlouvách musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele.
2. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti, provedené přes administraci na Hosting4All.CZ.
3. Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
4. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách v nabídce jeho společnosti.
5. Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb.) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.

Čl. IX. Závěrečná ustanovení1. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb.
2. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny v textu VOP.
3. Poskytovatelem změněné VOP jsou platné a účinné od prvého dne měsíce následujícího po měsíci, kdy byly zveřejněny na webových stránkách poskytovatele.
4. Jakékoliv změny těchto VOP budou vyvěšeny na webových stránkách Poskytovatele, a bude-li Uživatel pokračovat v užívání služeb po každé takové aktualizaci, tak to představuje závazné přijetí těchto změn.
5. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu platí, že zpráva byla druhé straně doručena třetím dnem po jejím odeslání.
6. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů (sídel, adres, telefonních čísel, faxů, e-mailů apod.).
7. Změny a dodatky Smluv musí mít písemnou formu a musí být podepsány osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.
8. V souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění se smluvní strany dohodly, že jejich smluvní závazkové vztahy se budou řídit občanským zákoníkem. Vztahy neupravené tímto kodexem se řídí zákonem č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích, zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
9. Při uzavření Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb obdrží uživatel jeden výtisk těchto VOP. Podpisem Smlouvy o poskytování datových telekomunikačních služeb uživatel stvrzuje, že byl seznámen s VOP poskytování služeb na serveru Hosting4All.CZ.
10. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.1.2009.